Wiosenny konkurs na FB !

wtorek, 13 marzec 2018

Zapraszamy wzięcia udziału w naszym konkursie:

 

https://www.facebook.com/130511370332206/photos/a.136920583024618.19703.130511370332206/1566670166716312/?type=3&theater

 

REGULAMIN KONKURSÓW NA FACEBOOKU

 

I Postanowienia ogólne

 Konkurs – każdy konkurs organizowany przez Organizatora na stronie

https://www.facebook.com/TB-Polska-130511370332206/, którego zasady określa

niniejszy regulamin.

 1. Organizator – organizator konkursu tj. TB Polska Sp. z o.o.,

z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), przy ulicy Gruzełki 19, wpisane do

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000158142.

 1. Osoba najbliższa - małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej

linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a

także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Uczestnik – osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu organizowanego przez

Organizatora na stronie https://www.facebook.com/TB-Polska-130511370332206/ .

 1. Zwycięzca – uczestnik, który wykona poprawnie zadanie konkursowe i zostanie

wyłoniony jako wygrywający zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 1. Każdy Konkurs podlega odrębnemu ogłoszeniu na stronie

https://www.facebook.com/TB-Polska-130511370332206/, które zawiera następujące

informacje:

 1. a) datę rozpoczęcia i czas trwania Konkursu,
 2. b) szczegółowe zasady Konkursu tj. w szczególności zadanie konkursowe,
 3. c) rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu,
 4. d) adres e-mail, pod który należy wysłać wiadomości z hasłem konkursowym lub wysłać wiadomość poprzez Facebook.
 5. e) termin i miejsce odbioru nagród.

II Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, użytkownicy serwisu

Facebook.com. posiadający aktywne konto.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
 2. a) pracownicy i współpracownicy Organizatora,
 3. b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu

Konkursu,

 1. c) osoby najbliższe,
 2. d) osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych określonych w kodeksie

cywilnym,

 1. Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga ponoszenia opłat ani nabywania żadnych

dowodów udziału w Konkursie.

III Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Procedura konkursowa trwa w czasie określonym w ogłoszeniu konkursu,

opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/TB-Polska-130511370332206/ .

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej i formie odbioru nagrody drogą

elektroniczną.

IV Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w

formie pisemnej, na adres Organizatora.

 1. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres poczty

elektronicznej Uczestnika oraz login w serwisie Facebook.com, jak również dokładny

opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający

identyfikację reklamującego. Reklamacje niespełniające tych wymogów nie będą

rozpatrywane.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od

dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

 1. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o

decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w

reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V Odbiór nagród

 

 1. Nagrody będą wysyłane za pokwitowaniem, po podaniu przez wygraną osobę adresu e-mail lub loginu w serwisie

Facebook.com, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.

 1. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy przez firmę TB Polska Sp. z o.o.

do maksymalnie 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu. Koszty transportu pokrywa TB Polska Sp. z o.o. (kurier DPD) 

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.tb-polska.pl

Facebook.com https://www.facebook.com/TB-Polska-130511370332206/ .

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Facebook.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr

101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe

przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo do

żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego zbioru.

 1. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi będą

przetwarzane w szczególności celem:

 1. a) realizacji Konkursu,
 2. b) wyłonienia Zwycięzców Konkursu,
 3. c) wydania nagród.
 4. d) kontaktu ze Zwycięzcami Konkursu, celem powiadomienia ich o wygranej.
 5. e) do celów marketingowych
 6. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ogłoszeniu danego

Konkursu.

 1. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest

organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji

Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania

Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach

serwisu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących

usługi w postaci dostępu do sieci Internet obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci

telekomunikacyjnych.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz każdego

ogłoszenia o konkursie z ważnych przyczyn w każdym czasie, o czym niezwłocznie

poinformuje na stronie https://www.facebook.com/TB-Polska-130511370332206/ .

 

 

 

TB Polska Sp. z o.o.

Gruzełki 19
42-600 Tarnowskie Góry

NIP: 645-23-03-392

Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS 0000158142
Kapitał zakładowy 50,000,00 PLN w całości opłacony

Nr konta:
PKO 10102023680000220205140894
NIP: 645-23-03-392
KRS: 0000158142 REGON: 278018906

 

Szybki kontakt

tel: +48 32 382 06 90
fax: +48 32 382 06 91

Szkolenia - Maciej Skarwecki
kursy@tb-polska.pl

Realizacja zamówień - Wioleta Skoczylas
zamowienia@tb-polska.pl

Internet, wyceny, obsługa Klienta - Łukasz Loskot
biuro@tb-polska.pl

Medi Mouse; Biacorpus
js@tb-polska.pl