Program lojalnościowy

środa, 25 lipiec 2018

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością pragniemy poinformować iż z dniem 1 sierpnia rusza kolejna edycja naszego programu lojalnościowego "Zbieraj punkty w TB Polska"

Za każde 100 zł brutto, nie wliczając kosztów wysyłki, wydane u Organizatora, Uczestnikowi detalicznemu zostanie przyznany 1 punkt. Za każde 100 zł brutto, nie wliczając kosztów wysyłki, wydane u Organizatora, Uczestnikowi hurtowemu przyznane zostanie 0,5 punktach.

Szczegóły w regulaminie.

Premie w programie:

Taśma Thera Band 1,5 m - 3 pkt. w kolorach: żółty,czerwony,zielony lub niebieski.
Taśma Thera-Band® 2,5 m - 5 pkt. w kolorach: żółty,czerwony,zielony lub niebieski.
Taśma "Power Band TB" mocna - 7 pkt.
Taśma Thera-Band® "CLX" mocna - 5 pkt.
Dysk Dynair Togu® 33 cm – 14 pkt.
Piłka "Redondo" Togu® 26 cm – 6 pkt.
Dysk Dynair "outletowy" Togu® 33 cm – 7 pkt.
Dysk Dynair "outletowy" Togu® 36 cm – 7 pkt.
Mata fitness Artzt® - 12 pkt.
Trener dłoni "X-Trainer" Thera-Band® - 7 pkt.  
Trener równowagi Artzt® (czarny lub zielony) – 23 pkt.
Trener równowagi Thera-Band® (czarny lub zielony) – 30 pkt.
Jeż owal light sensoryczny Thera-Band® - 2 pkt.
Taśma Kinesio Thera-Band® 5 cm x 5 m - 7 pkt.
Gymstick™ orginal niebieski – 30 pkt.
Wałek do masażu powięzi Artzt® - 12 pkt.
Piłka Thera Band® "Special Edition" 65 cm - 10 pkt.
Szkolenie – Segment 1 – 10 pkt.
Szkolenie – Segment 2 - 10 pkt. 

 Regulamin Programu Lojalnościowego "Zbieraj Punkty w TB Polska"


§ 1

Postanowienia ogólne

Organizatorem Programu Lojalnościowego jest „TB Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Gruzełki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000158142 posiadająca NIP 645-23-03-392, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN w całości opłaconym.

Program Lojalnościowy prowadzony jest pod nazwą „Zbieraj Punkty w TB Polska”.

Regulamin określa zasady funkcjonowania, zakres i warunki uczestnictwa w Programie określone przez Organizatora.

Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Programu jest wsparcie sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora, zwiększenie atrakcyjności oferty oraz ułatwienie klientom dostępu do oferowanych produktów.

Program prowadzony jest począwszy od dnia 01 sierpnia 2018 roku do dnia 01 grudnia 2018 roku.

§ 2

Wyjaśnienie pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Formularz zgłoszeniowy - formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Kupon Programu – kupon otrzymywany przez Uczestnika z ilością punktów przyznanych przez Organizatora wraz z informacją na temat wartości przyznanych punktów.

Program - Program Lojalnościowy prowadzony przez TB Polska Sp.z o. o. pod nazwą "Zbieraj Punkty w TB Polska".

Punkt sprzedaży - sklep stacjonarny oraz sklep internetowy prowadzony przez „TB Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Punkty Programu – punkty zbierane przez Uczestnika Programu, które zgodnie z informacją zawartą na Kuponie, mogą zostać użyte do zapłaty za asortyment Organizatora w terminie przez niego określonym.

Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami, który określa zasady funkcjonowania, zakres i warunki uczestnictwa w Programie określone przez Organizatora.

Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz została zarejestrowana przez Organizatora w takim charakterze zgodnie z Regulaminem i przystąpiła do Programu.

§ 3

Uczestnicy Programu

Uczestnikiem Programu jest osoba, o której mowa w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu, która dokona zakupu dowolnego asortymentu dostępnego u Organizatora za kwotę nie mniejszą niż 100 zł brutto, nie wliczając kosztów wysyłki oraz wypełni i podpisze Formularz zgłoszeniowy.

Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu.

Uczestnik może w każdej chwili dobrowolnie odstąpić od uczestnictwa w Programie.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników w ramach Programu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie Organizator.

Uczestnik ma prawo wglądu w dotyczące go dane osobowe, a także prawo aktualizacji tych danych.

Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu powoduje wykluczenie go z Programu.

§ 4

Przystąpienie do Programu

Przystąpienie do Programu, jak również podanie danych niezbędnych do uzyskania statusu Uczestnika jest dobrowolne.

Przystąpienie do Programu następuje poprzez dokonanie zakupu dowolnego produktu dostępnego w asortymencie Organizatora za kwotę nie niższą niż 100zł brutto, nie wliczając kosztów wysyłki oraz wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego.

Po przystąpieniu do Programu, każdy Uczestnik otrzyma kupon z liczbą punktów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Uczestnik w ramach Programu może dokonać dowolnej liczby zakupów bez ograniczeń w otrzymywaniu punktów.

§ 5

Kupon Programu

Kuponem obowiązującym w Programie jest Kupon Programu wydawany przez Organizatora, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Kupony są identyfikowane przez indywidualne numery. Każdy Kupon posiada przypisaną przez Organizatora ilość Punktów otrzymanych przez Uczestnika wraz z pieczątką Organizatora.

Kupon stanowi własność Organizatora.

Kupony wystawiane są imiennie.

W przypadku uszkodzenia Kuponu, Uczestnik niezwłocznie powinien zgłosić uszkodzenie Organizatorowi.

Jeżeli na Kuponie zostanie stwierdzony błąd, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o tym błędzie. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznania Kuponu zawierającego błąd lub uszkodzenie, które nie zostały zgłoszone.

W przypadku nieterminowego zrealizowania płatności, Uczestnik utraci wszelkie punkty z otrzymanych przez Organizatora kuponów.

§ 6

Naliczanie Punktów w Programie

Punkty przyznawane są Uczestnikowi w zamian za dokonanie zakupów u Organizatora za kwotę nie niższą niż 100 zł brutto, nie wliczając kosztów wysyłki.

Za każde 100 zł brutto, nie wliczając kosztów wysyłki, wydane u Organizatora, Uczestnikowi detalicznemu przyznane zostanie przyznany 1 punkt. Za każde 100 zł brutto, nie wliczając kosztów wysyłki, wydane u Organizatora, Uczestnikowi hurtowemu przyznane zostanie przyznany 0,5 punkta.

Punkty w dowolnym momencie w czasie trwania Programu mogą zostać wymienione na dowolny asortyment z oferty Organizatora zgodnie z wartością tego asortymentu.

Punkty na Kuponie przeliczane są na złotówki zgodnie z informacjami podanymi na Kuponie.

§ 7

Realizacja Kuponów

Uczestnik dokonujący zakupów u Organizatora chcąc skorzystać z przywilejów przewidzianych w Programie, winien przed rozpoczęciem transakcji poinformować o tym Organizatora, a przy składaniu zamówienia winien podać numery Kuponów.

Zgromadzone Punkty zostaną przeliczone zgodnie z wzorem wskazanym na Kuponie na złotówki, które będą mogły zostać wykorzystane do uregulowania należności za zamówienie. Informacje o przeliczniku Punktów są także zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania przelicznika w innej wysokości w odniesieniu do klientów detalicznych oraz klientów hurtowych.

Uczestnik Programu w czasie jego trwania może wykorzystać jednorazowo dowolną ilość zgromadzonych Kuponów.

W przypadku braku wystarczającej ilości punktów do uregulowania należności za dane zamówienie, Uczestnik może uiścić brakującą różnicę (tj. suma zamówienia pomniejszona o przeliczone Punkty).

Uczestnik może wykorzystać Punkty z Kuponów wyłącznie w czasie trwania Programu wskazanym przez Organizatora.

Punkty z Kuponów nie podlegają wymianie na pieniądze, nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób, nie mogą być także przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem określonych w niniejszym Regulaminie.

Jeżeli wartość zamówienia jest niższa od kwoty powstałej w wyniku przeliczenia Punktów z Kuponu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty.

§ 8

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Organizatora tj. www.tb-polska.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Informację o wprowadzonych zmianach oraz obowiązującą wersję Regulaminu Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej. Każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Organizatorowi zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wcześniejszego zakończenia Programu, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga firma TB Polska Sp. z o.o.

Po zakończeniu Programu uczestnik nie będzie uprawniony do realizacji Kuponów oraz korzystania z wynikających z nich przywilejów.

TB Polska Sp. z o.o.

Gruzełki 19
42-600 Tarnowskie Góry

NIP: 645-23-03-392

Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS 0000158142
Kapitał zakładowy 50,000,00 PLN w całości opłacony

Nr konta:
PKO 10102023680000220205140894
NIP: 645-23-03-392
KRS: 0000158142 REGON: 278018906

 

Szybki kontakt

tel: +48 32 382 06 90
fax: +48 32 382 06 91

Szkolenia - Maciej Skarwecki
kursy@tb-polska.pl

Realizacja zamówień - Wioleta Skoczylas
zamowienia@tb-polska.pl

Internet, wyceny, obsługa Klienta - Łukasz Loskot
biuro@tb-polska.pl

Medi Mouse; Biacorpus
js@tb-polska.pl