Strona główna1 » Regulamin
Nasza oferta

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Zostań naszym Partnerem

szczegóły
32 382 06 90

Producenci
Ankieta

Który z produktów chciałbyś zobaczyć w promocji

  • Taśmy Thera Band
  • Piłki gimnastyczne
  • Przybory do masażu powięzi
  • Stacje treningowe

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego TB Polska sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. Art. 1
1. Niniejszy Regulamin i przepisy obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w sposób wyłączny, określają warunki i zasady świadczenia przez:
TB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry, Gruzełki 19
za pośrednictwem internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.tb-polska.pl/sklep usług objętych zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez TB Polska sp. z o.o., adres email: biuro@tb-polska.pl.
2. Właścicielem serwisu www.tb-polska.pl./sklep jest firma:
TB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 42-600 Tarnowskie Góry, Gruzełki 19, NIP 645-23-03-392, Regon 27808906 Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem: 0000158142, kapitał zakładowy 50,000,00 w całości opłacony.
Zwana dalej: „Sklepem”
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystanie usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.tb-polska.pl/sklep, jest spółka TB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 42-600 Tarnowskie Góry, Gruzełki 19, NIP 645-23-03-392, Regon Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem: , kapitał zakładowy 50,000,00 w całości opłacony.
4. Nazwa Sklepu oraz jego adres internetowy, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej – zgodnie z przepisami prawa polskiego.
II. DEFINICJE
Art. 2
1. Sklep - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.tb-polska.pl/sklep
2. Sprzedawca – właściciel Sklepu.
3. Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące stroną umowy sprzedaży zawieranej z właścicielem Sklepu za pośrednictwem Internetu.
4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Użytkownik – Klient posiadający konto w serwisie internetowym zdefiniowanym w niniejszym regulaminie jako Sklep.
6. Konto - dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu miejsce w serwisie internetowym zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie jako Sklep, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać, edytować i poprawiać swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora, a także korzystać z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu i uzyskuje możliwość wglądu do historii złożonych przez siebie zamówień.
7. Login — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta. Login ma charakter indywidualny i jednostkowy, co wyklucza możliwość rejestracji dwóch Użytkowników używających takiego samego Loginu.
8. Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 5 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Użytkownika przy okazji rejestracji w Sklepie i umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych przez Sklep, w tym w szczególności umożliwiający uzyskanie dostępu do Konta. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Użytkownika z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Użytkownik, za wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Haseł lub Loginów Użytkowników doszło z winy Sprzedawcy, w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych.
9. Formularz zamówienia (dalej: Formularz) – wygenerowany przez Sklep dokument określający dane Klienta (imię, nazwisko i adres zamieszkania lub odpowiednio: firmę i adres siedziby), przedmiot sprzedaży (oznaczenie kupowanego towaru) oraz adres dostawy i dane na fakturze, którego wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Sposób złożenia Formularza został określony w Regulaminie.
10. Regulamin - niniejszy Regulamin oraz każda jego kolejna wersja zamieszczona przez Sprzedawcę w serwisie internetowym. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników serwisu poprzez stosowny komunikat.
III. REJESTRACJA W SKLEPIE I UTWORZENIE KONTA
Art. 3
1. W celu dokonywania zakupów w Sklepie Użytkownik musi dysponować urządzeniem pozwalającym na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów sieci, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. 
2. Każdy Użytkownik - przed zakończeniem procedury rejestracji w Sklepie i utworzeniem Konta - jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
3. Aktualna treść regulaminu jest stale dostępna na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin W razie zmiany treści Regulaminu, warunkiem dalszego korzystania z serwisu zdefiniowanego w niniejszym Regulaminie jako Sklep, jest akceptacja przez Użytkownika nowej wersji Regulaminu, o co Użytkownik zostanie poproszony przy okazji najbliższego logowania do Sklepu. Nowa treść Regulaminu nie dotyczy zamówień, które zostały skutecznie złożone i przyjęte do realizacji przed dniem zawiadomienia o dokonaniu zmiany Regulaminu.
4. Warunkiem utworzenia przez Użytkownika Konta oraz korzystania przez niego z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika.
5. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Rażące lub uporczywe naruszanie Regulaminu przez Klienta upoważnia Sprzedawcę do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika lub jego usunięcia.
6. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub marketingowej przesyłanej przez Sprzedawcę na wskazany przez Użytkownika w toku procedury rejestracji w Sklepie adres poczty elektronicznej jest dobrowolne i nie stanowi warunku utworzenia Konta.
7. W celu utworzenia Konta Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracji zamieszczony w serwisie pod adresem: http://www.tb-polska.pl/sklep/klient/rejestracja.html  
8. Prawidłowe przeprowadzenie procedury rejestracji w Sklepie zostaje potwierdzone przez Sprzedawcę w drodze mailowej poprzez przesłanie linka aktywacyjnego, którego użycie umożliwia następnie zalogowanie się w serwisie oraz rozpoczęcie korzystania ze Sklepu. Logowanie polega na wpisaniu we właściwe pola adresu e-mail Użytkownika lub Loginu podanego w toku procedury rejestracji i ustalonego przez niego unikalnego Hasła.
 
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Art. 4
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 1 Regulaminu zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, w tym w szczególności w celach związanych z realizacją zamówienia i w zakresie niezbędnym do jego doręczenia mogą być udostępniane przez Administratora osobom trzecim świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe na podstawie odrębnych umów zawartych przez Sprzedawcę. 
2. Na podstawie odrębnego oświadczenia Klienta zawierającego zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub marketingowej przesyłanej przez Sprzedawcę, Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 1 Regulaminu może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne w celu wykonania tej usługi. 
3. Akceptując powyższy Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Przekazywanie przez Użytkownika Loginu lub Hasła do jego Konta osobom trzecim jest zabronione.
4. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych.
5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika w każdym czasie, jak również prawo do ich zmiany lub poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych przetwarzanych przez Administratora.
7. Sprzedawca ma prawo uzależnić zawarcie z Klientem umowy sprzedaży i świadczenie na jego rzecz oferowanych przez siebie usług od uprzedniego potwierdzenia przez Użytkownika dotyczących go danych osobowych, powierzonych w celu przetwarzania przy okazji rejestracji w Sklepie.
8. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji podanych przez Użytkownika danych osobowych, pod rygorem zablokowania Konta lub odstąpienia z winy Klienta od zawartej umowy sprzedaży,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy,
c) odmowy zawarcia umowy sprzedaży.
9. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem Sklep może zażądać przesłania do wglądu takich dokumentów jak: NIP, REGON, wpis do EDG lub KRS. Nie starszych niż 3 miesiące od daty przedstawienia Sprzedawcy wskazanych przez niego dokumentów.
10. Klient wezwany przez Sprzedawcę do przesłania dokumentów wskazanych w pkt. 9, ma 7 dni roboczych na przesłanie ich oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii na adres siedziby Sprzedawcy oraz jednocześnie ich skanów na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy e-mail: biuro@tb-polska.pl
11. Niewykonanie wezwania Sprzedawcy w terminie wskazanym w pkt.10 uprawnia go do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika. Odblokowanie Konta może nastąpić pod warunkiem przedstawienia dokumentów. Po upływie 6 miesięcy od dnia zablokowania Konta Użytkownika Sprzedawca jest uprawniony do jego usunięcia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany droga elektroniczną na adres e-mail podany przy okazji rejestracji w Sklepie.
12. Administrator danych osobowych jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klienta wyłącznie podmiotom, z którymi zawarł stosowne umowy lub upoważnionym do przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
13. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
14. Klient zobowiązuje się nie dostarczać na adres e-mail Sprzedawcy niezamówionych przez niego treści o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym, a także jakichkolwiek aplikacji lub treści o charakterze bezprawnym
 
V. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Art. 5
1. Procedura składania zamówienia polega na poprawnym wypełnieniu Formularza zamówienia. W Formularzu należy podać dane adresowe, na które ma zostać wysłane zamówienie, dane kontaktowe i określić dane do faktury VAT, jeżeli taka ma zostać wystawiona przez Sprzedawcę. Zamówienie towaru następuje po kliknięciu ikony „Dodaj do koszyka” pod warunkiem pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Formularzu Zamówienia, po ustaleniu adresu dostawy i wyborze sposobu płatności.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy Klient dokona płatności za zamówiony towar lub po wybraniu opcji :płatność za pobraniem COD – cash on delivery). Dostawa zamówionego przez Klienta towaru nastąpi na wskazany przez niego adres.
3. Niedokonanie płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia spowoduje automatycznie jego anulowanie. O fakcie anulowania zamówienia Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy okazji rejestracji Konta.
4. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych, przy czym w razie niemożności zrealizowania zamówienia w tym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, zamówienia zostanie anulowane. O fakcie anulowania zamówienia Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy okazji rejestracji Konta.
5. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego z elementów danego zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia lub niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy produkty zamówione przez Klienta zostały po złożeniu zamówienia wycofane z katalogu produktów firmy TB Polska sp. z o.o.. W obu wypadkach Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy okazji rejestracji Konta.
7. Po złożeniu zamówienia zostanie wysłane powiadomienie o statusie realizacji wysyłki na adres mailowy podany przy rejestracji. 
8. Jeśli po upłynięciu 14 dni roboczych od momentu dokonania płatności przez Klienta, Sprzedawca nie wyśle zamówionych towarów, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o czym poinformuje Sprzedawcę za poczty elektronicznej wysyłając e-mail pod adres: biuro@tb-polska.pl. W takim przypadku Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Klienta od umowy zwróci mu kwotę równą cenie zapłaconej przez Klienta za towary zamówione w Sklepie.
9. Formularz zamówienia wypełniony w sposób niekompletny lub przy użyciu nieprawdziwych danych nie stanowi podstawy zawarcia umowy sprzedaży.
10. Klient kwituje odbiór towaru na liście przewozowym lub na blankiecie zwrotnego potwierdzenia odbioru. Wraz z towarem Sprzedawca wyda Klientowi wszystkie wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu sprzedaży. Z chwilą pokwitowania doręczenia, pod warunkiem dokonania zapłaty ceny, na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyka związane z jego przypadkową utratą lub uszkodzeniem.
11. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej DHL i w razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację.  Do reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu powinno dołączyć się protokół szkody podpisany przez Klienta i dostawcę przesyłki. W treści w/w protokołu szkody winien znajdować się opis stwierdzonych zastrzeżeń oraz przedmiot dostawy wraz z opakowaniem, w którym został on dostarczony Klientowi.
12. Dostawy towaru realizowane są tylko w dni robocze w godzinach pracy dostawcy.
13. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania przez niego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz odesłać na adres siedziby Sprzedawcy - na swój koszt - zamówione przez niego towary.
14. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest uprawniony do otrzymania uiszczonej rzez siebie ceny sprzedaży. Sprzedawca - w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Klienta od umowy - zwróci mu kwotę równą cenie zapłaconej przez Klienta za towary zamówione w Sklepie. Pozostałe poniesione przez Klienta koszty nie podlegają zwrotowi, Sprzedawca nie zwraca żadnych dodatkowych kosztów, w tym poniesionych przez Klienta opłat za dokonany przelew lub prowizji bankowych. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 
VI. PŁATNOŚCI
Art. 6
1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:
a) za pośrednictwem serwisu PayU;
b) gotówką przy odbiorze zamówienia w siedzibie TB Polska sp. z o.o.
c) za pomocą przelewu na konto Spółki TB Polska sp. z o.o. Sp. z o.o., nr konta: 86 1060 0076 0000 3200 0133 8048
 
2. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, a w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu Payou.pl lub kartą kredytową – pod warunkiem pozytywnej autoryzacji płatności. Powyższe nie dotyczy zakupów, których odbiór ma nastąpić w siedzibie TB Polska, a płatność zostanie zrealizowaną z chwilą odbioru zamówienia.
 
VII. KOSZTY DOSTAWY
Art. 7
1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta kurierem. Klient ponosi koszt dostawy zamówienia przez kuriera
2. Koszty dostawy z chwilą złożenia zamówienia są automatycznie doliczane do ceny towarów objętych jego treścią.
3. Towar oferowany w Sklepie dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
VIII. CENY
Art. 8
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku towarów.
2. Ceny podane w Sklepie przy każdym produkcie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani innych opłat.
3. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
4. Wszystkie płatności są realizowane w złotych polskich.
5. Każdy Klient uprawniony do skorzystania z rabatu, widzi w serwisie ceny uwzględniające przyznany mu rabat.
6. Rabaty i promocje nie łączą się ze sobą. 
 
IX. REKLAMACJE
Art. 9
1. Sklep ma prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jeżeli towar objęty reklamacją nosi ślady niewłaściwego używania lub towar zostanie zwrócony w stanie niekompletnym.
2. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Sklepu poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy okazji rejestracji Konta.
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty ponownego dostarczenia reklamowanego towaru.
4. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Konsumenta prawa dochodzenia przysługujących mu roszczeń na drodze powództwa cywilnego.
5. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca dokona wymiany towaru na nowy i poniesie koszty jego ponownego dostarczenia do Klienta. Jeśli towar objęty reklamacją na dzień jej pozytywnego rozpatrzenie przez Sprzedawcę nie jest już dostępny w ofercie Sklepu, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego cenę reklamowanego towaru.
 
XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Art. 11
1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu internetowego zdefiniowanego w Regulaminie jako Sklep wywołane siłą wyższą, niezawinioną przez niego awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników albo jakichkolwiek osób trzecich.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu internetowego zdefiniowanego w Regulaminie jako Sklep, wynikającą zwłaszcza z dokonywania zalecanych przez Sprzedawcę zmian lub aktualizacji w systemie O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez zwyczajowy komunikat.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak transmisji lub błędy transmisji danych wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta i Sprzedawcę.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów odpowiedzialnych za pośredniczenie w dokonaniu płatności lub autoryzację płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych lub innych elektronicznych instrumentów płatniczych, za pomocą których Klient dokonuje płatności w Sklepie.
6. Klient zobowiązuje się do realizacji zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówienia, jeżeli system informatyczny Sklepu w wyniku błędu wyzerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny do kwot odstających od cen katalogowych ustalonych przez Sprzedawcę w wyniku błędu informatycznego powstającego w szczególności na skutek błędów matematycznych, logicznych lub błędów wyświetlania. Zamówienia złożone w okresie błędnego działania systemu Sklep uważa się za niedoszłe do skutku, a umowę sprzedaży za niezwartą, nawet jeśli Klient dokonał już płatności, a środki zostały przyjęte przez Sprzedawcę. O tym fakcie Sklep poinformuje niezwłocznie Klienta pocztą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia i w szczególności zwróci Klientowi środki pieniężne otrzymane tytułem ceny.
8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
9. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego Konsumentem określoną w przepisach obowiązującego prawa odpowiedzialność w zakresie niezgodności towaru z umową.
10. Kolory produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, których fotografie znajdują się w serwisie mogą odbiegać od rzeczywistych, co nie jest traktowane jako niezgodność towaru z umową. Przy wyborze towaru Klient powinien kierować się przede wszystkim opisem katalogowym produktu.
11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w granicach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego - w stosunkach z podmiotami nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.
12. Wszelkie postanowienia powyższego regulaminu, które są na podstawie obowiązującego prawa niedozwolone w stosunkach z Konsumentami należy interpretować w ten sposób, że są wiążące jedynie w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a podmiotami nie będącymi Konsumentami.
13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Dane osobowe Klientów/użytkowników, dokonujących płatności  za nabywane 
towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w 
Poznaniu, jako administratora danych  (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych 
osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.


Przejdź do strony głównej

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 15%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 200,00 zł