Strona główna » Warunki współpracy
Nasza oferta

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Zostań naszym Partnerem

szczegóły
32 382 06 90

Producenci
Ankieta

Który z produktów chciałbyś zobaczyć w promocji

  • Taśmy Thera Band
  • Piłki gimnastyczne
  • Przybory do masażu powięzi
  • Stacje treningowe

Warunki współpracy

Ogólne Warunki Współpracy
Przedstawione poniżej określenie zasad współpracy handlowej stanowi wiążącą część każdej
zawartej z firmą TB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 42-600
Tarnowskie Góry, Gruzełki 19, NIP 645-23-03-392, Regon 27808906 Wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem: 0000158142,
kapitał zakładowy 50,000,00 (dalej TB Polska) umowy sprzedaży i traktowane jest jako znane o
ile wcześniej nie uzgodniono inaczej. W przypadku przedsiębiorców, do zawieranych umów
stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego, umieszczony na stronie internetowej www.tbpolska.
pl. W przypadku rozbieżności OWW mają pierwszeństwo nad wskazanym
regulaminem.
§ 1
Przedmiot działalności
1. TB Polska zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych, a także urządzeń
wykorzystywanych w terapii, na zajęciach fitness oraz treningu sportowym
2. Produkty oferowane przez firmę TB Polska są wyrobami medycznymi
zarejestrowanymi i dopuszczonymi do obrotu zarówno w Polsce jak i na terenie całej
Unii Europejskiej.
§2
Składanie zamówień
1. W celu złożenia zamówienia Zamawiający przesyła zapytanie ofertowe, w którym
wskazuje interesujący go asortyment drogą elektroniczną lub faxem. TB Polska nie
akceptuje zamówień złożonych telefonicznie. Adres mailowy na jaki należy wysłać
zamówienie: zamowienia@tb-polska.pl
2. Zawarcie umowy następuje poprzez zaakceptowanie zamówienia złożonego przez
Zamawiającego przez TB Polska.
3. W treści pierwszego zamówienia składanego TB Polska Zamawiający powinien
wskazać Regon, NIP, wpis do ewidencji lub KRS. W celu nawiązania współpracy i
przydzielenia Zamawiającego do określonej grupy rabatowej, Zamawiający powinien
przesłać dokumenty rejestrowe zawierające informacje wskazane powyżej na adres
firmy TB Polska. Dokumenty te mogą być przesłane pocztą, faxem lub pocztą
elektroniczną
4. W zamówieniu należy podać pełną nazwę towaru, opis, wielkość, cenę, numer
katalogowy oraz dane do wystawienia faktury.
§ 3
Realizacja zamówień
1. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu.
2. Zamówienia otrzymane do godziny 12:00 realizowane będą w ramach możliwości w
dniu ich wpływu do siedziby firmy. Zamówienia, które wpłyną po godzinie 12:00
realizowane są następnego dnia roboczego.
3. TB Polska zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ciągu 3 dni roboczych,
chyba, że zamówienie będzie dotyczyło towaru nie znajdującego się na stanie
magazynowym. Wówczas termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym
Zamawiający zostanie poinformowany.
4. Realizacja zamówienia następuje według cen obowiązujących w dniu zamówienia.
5. Aby otrzymać aktualny cennik rabatowy, należy skontaktować się z działem
handlowym firmy.
6. W przypadku wystąpienia braku zamawianego asortymentu na stanie magazynowym
firma TB Polska zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia jeżeli nie
ustalono inaczej.
7. Brakujące towary powinny być zamawiane ponownie.
§ 4
Przesyłka
1. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
2. W przypadku jednorazowych zamówień o wartości powyżej 300 PLN netto koszt
przesyłki nie jest fakturowany.
3. Zamawiający oświadcza, iż wskazując adres dostawy upoważnia wszystkie osoby
znajdujące się pod tym adresem do odbioru zamówienia. Zamawiający zrzeka się
prawa do podnoszenia zarzutu, iż osoba, która odebrała towar nie była do tego
upoważniona.
§ 5
Rozliczenia
1. Produkty firmy TB Polska sp. z o.o. sprzedawane są zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o podatku VAT.
2. TB Polska jest uprawniona do wystawiania za wykonane świadczenie faktury VAT
bez podpisu Zamawiającego. Faktura taka jest uznawana jako zaakceptowany przez
dłużnika rachunek zgodnie z art. 485 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.
3. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail
wskazany w zamówieniu, lub na adres z którego złożono zamówienie.
4. Brak zwrotu lub żądania korekty przez Zamawiającego wystawionej przez TB Polska
faktury VAT w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania poczytuje się jako
zaakceptowanie przez Zamawiającego rachunku w rozumieniu art. 485 § 1 pkt 2
kodeksu postępowania cywilnego zarówno co do istnienia zobowiązania jak i jego
wysokości.
5. Zamawiającego obowiązuje termin płatności podany na fakturze. Rozliczanie faktury
po uzgodnionym terminie płatności pociągnie za sobą wystawienie noty odsetkowej.
W przypadku przeciągających się płatności sprawa oddana zostaje do windykacji w
trybie przyśpieszonym. Wszelkie koszty związane z procesem windykacji ponosi
dłużnik. TB Polska sp. z o.o. informuje, że niesolidni płatnicy zostaną wpisani do
Krajowego Rejestru Dłużników.
6. Towar wysłany do Zamawiającego jest własnością firmy TB Polska sp. z o.o. do
momentu spłacenia jego całkowitej wartości.
7. Do momentu przejścia prawa własności na Zamawiającego, Zamawiający nie ma
prawa zaciągać w związku z towarem żadnych zobowiązań, czy też przenosić prawa
własności i posiadania towaru na osoby trzecie, ani obciążać go ograniczonymi
prawami rzeczowymi.
8. Kolejna sprzedaż oraz wysyłka towaru do Kontrahenta nastąpić może dopiero w
momencie spłacenia wszystkich poprzednich należności względem firmy TB Polska.
§ 6
Reklamacje
1. Towar pełnowartościowy nie podlega zwrotowi.
2. Reklamacje towarów uszkodzonych mechanicznie nie zostają uwzględniane.
3. Produkty do reklamacji przesyłać należy po wcześniejszym ich zgłoszeniu. Przesyłki
przesłane na koszt firmy TB Polska sp. z o.o. NIE będą przyjmowane.
§ 7
Prawa Autorskie i znaki towarowe
1. Wraz ze sprzedażą towaru na Zamawiającego nie przechodzą żadne prawa autorskie i
znaki towarowe zakupionego towaru.
2. Zamawiający nie ma prawa do używania towarów, opisów oraz zdjęć towaru przy
sprzedaży towaru bez powoływania się na spółkę TB Polska.
3. TB Polska zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania przekazanych
Kontrahentowi zdjęć, opisów oraz dodatkowych informacji, ich zgodności z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony praw autorskich i ochrony znaków
towarowych (np. użycia nazw chronionych do reklamy towarów obcych).
§ 8
Rękojmia
1. W przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, rękojmia jest udzielana na
zasadach wskazanych poniżej.
a) okres obowiązywania rękojmi to 1 rok
b) reklamacje składane przez przedsiębiorcę muszą być zgłaszane w terminie 3
dni od dnia wykrycia wad
c) kupujący przedsiębiorca ma obowiązek zbadania towaru natychmiast po
odbiorze i zgłoszenia uwag kurierowi.
d) rękojmia obowiązuje wyłącznie kupującego przedsiębiorcy. Odpowiedzialność
z tytułu rękojmi nie przechodzi na osoby, które zakupiły towar TB Polska od
kupującego przedsiębiorcy.
2. Brak zastosowania się do warunków rękojmi powoduje utratę uprawnień z tytułu
rękojmi.
3. TB Polska ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.
§ 9
Gwarancja
1. Spółka TB Polska udziela 2 letniej gwarancji na zakupiony towar.
2. Zamawiający ma możliwość wykupienia przedłużonej gwarancji na zakupiony towar.
3. Potwierdzeniem zakupu dodatkowej, przedłużonej gwarancji jest karta gwarancyjna
wydawana przez TB Polska, która określa warunki gwarancji.
4. Zakup przedłużonej gwarancji odbywa się niezależnie od zakupu towaru i jest
dobrowolny. O przedłużoną gwarancję należy zwracać się bezpośrednio do spółki TB
Polska.
5. Spółka TB Polska zastrzega, iż może wyłączyć określone towary spod usługi
przedłużonej gwarancji.
6. Sprzedawca w ramach przedłużonej gwarancji nie odpowiada za uszkodzenia
mechaniczne towaru oraz za uszkodzenia spowodowane przez Klienta lub
spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie towaru.
7. Do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji § 8 pkt 2 niniejszego OWW stosuje się
odpowiednio.
§ 10
Postanowienia Końcowe
1. W przypadkach nie określonych w niniejszych zasadach współpracy, stosuje się
przepisy kodeksu cywilnego.
2. Do rozwiązywania ewentualnych sporów z tytułu zawieranych z TB Polska umów,
właściwy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę TB Polska
3. W przypadku nieważności którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych
warunków nie uchybia to ważności pozostałych ich postanowień.
4. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszych warunków z zawartą między
stronami umową lub innymi dokumentami i ustaleniami, pierwszeństwo uzyskują
postanowienia niniejszych ogólnych warunków
5. Do wprowadzania zmian do OWW, jak również do ustalania warunków sprzedaży
odmiennych od OWW nie jest uprawniony żaden z pracowników TB Polska.
6. Strony zobowiązują się informować pisemnie o każdej zmianie swojej siedziby,
adresu do doręczeń, adresów e-mail lub numerów telefonów. W przypadku braku
pisemnego powiadomienia o zmianie miejsca siedziby, adresu e-mail lub numeru
telefonu, korespondencja przesłana na adresy wskazane w treści umowy lub
zamówienia jest uważana za skutecznie doręczoną i wiążącą, nawet pomimo braku jej
odbioru.
7. TB Polska może dokonywać zmiany niniejszych OWW poprzez umieszczenie
aktualnej wersji na stronie www.tb-polska.pl
8. Niniejsze OWW obowiązują od dnia 01.01.2018

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu