Strona główna » Warunki współpracy
Nasza oferta

Z kuponem

PIERWSZY-ZAKUP

otrzymasz 20 zł na pierwsze zakupy powyżej 250 zł!

Chcesz z nami współpracować?

Zostań naszym partnerem!

Jako jedyni w Polsce jesteśmy dystrybutorami produktów takich firm jak:

 • Thera Band - Logo
 • TOGU - Logo
 • Artzt - Logo
 • Cramer - Logo
 • Terrasensa - Logo
 • Flowin - Logo
 • Gymstick - Logo
 • Trendy Sport - Logo
 • Idiag - Logo
 • Staby - Logo
 • Jakobs - Logo

Ponadto oferujemy produkty marki Aerobis

 • Jakobs - Logo

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:

32 382 06 90

Lub napisz na adres:

biuro@tb-polska.pl
Producenci
Ankieta

Który z produktów chciałbyś zobaczyć w promocji

 • Taśmy Thera Band
 • Piłki gimnastyczne
 • Przybory do masażu powięzi
 • Stacje treningowe

Warunki współpracy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin i przepisy obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w sposób wyłączny, określają warunki i zasady świadczenia przez właściciela serwisu tb-polska.pl spółki TB-Polska I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (42-600) przy ul. Gruzełki 19, NIP: 6452577391, tel: +48 32 382 06 90, e-mail: biuro@tb-polska.pl (dalej: „TB-Polska” lub „Sprzedawca”)
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystanie usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego tb-polska.pl, jest TB-Polska I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (42-600) przy ul. Gruzełki 19, NIP: 6452577391, tel: +48 32 382 06 90, e-mail: biuro@tb-polska.pl
 3. Nazwa Sklepu oraz jego adres internetowy, jego koncepcja, wygląd graficzny, programowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej – zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://tb-polska.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Przeglądarki na komputerach desktop z włączoną obsługą Java Script:
 • Google Chrome w wersjach wyższych od 30
 • Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30
 • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
 • Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych
 • Opera w wersjach wyższych od 30
 • Safari w wersjach wyższych od 7
  1. Przeglądarki na urządzeniach mobilnych z włączoną obsługą Java Script:
 • IOS Safari w wersji 8 i wyższych
 • Android w wersjach wyższych od 4.4
 • Blackberry w wersji 10 i wyższych
  Opera Mobile w wersjach wyższych od 12
 • Android Chrome w wersji 62 i wyższych
  1. minimalna rozdzielczość ekranu 1366 x 768 pikseli.
    
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa TB-POLSKA  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://tb-polska.pl/regulamin oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.


 

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument– Klient, który jest osobą fizyczną i dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu, a przez to zawiera umowę:
  1. niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
  2. bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającego z wypisu udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://tb-polska.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://tb-polska.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Konto - dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu miejsce w serwisie internetowym zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie jako Sklep, za pomocą którego Klient może przeglądać, edytować i poprawiać swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora, a także korzystać z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu i uzyskuje możliwość wglądu do historii złożonych przez siebie zamówień.
 7. Login — prywatna i rzeczywista nazwa Klienta, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta. Login ma charakter indywidualny i jednostkowy, co wyklucza możliwość rejestracji dwóch Klientów używających takiego samego Loginu.
 8. Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji rejestracji w Sklepie i umożliwiający Klientowi korzystanie z usług oferowanych przez Sklep, w tym w szczególności umożliwiający uzyskanie dostępu do Konta.
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy TB-POLSKA  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


 

III. REJESTRACJA W SKLEPIE I UTWORZENIE KONTA

 1. Każdy Klient - przed zakończeniem procedury rejestracji w Sklepie i utworzeniem Konta - jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 2. Aktualna treść regulaminu jest stale dostępna na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin W razie zmiany treści Regulaminu, warunkiem dalszego korzystania z serwisu zdefiniowanego w niniejszym Regulaminie jako Sklep, jest akceptacja przez Klienta nowej wersji Regulaminu, o co Klient zostanie poproszony przy okazji najbliższego logowania do Sklepu. Nowa treść Regulaminu nie dotyczy zamówień, które zostały skutecznie złożone i przyjęte do realizacji przed dniem zawiadomienia o dokonaniu zmiany Regulaminu.
 3. Warunkiem utworzenia przez Klienta Konta oraz korzystania przez niego z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta.
 4. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub marketingowej przesyłanej przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta w toku procedury rejestracji w Sklepie adres poczty elektronicznej jest dobrowolne i nie stanowi warunku utworzenia Konta.
 6. W celu utworzenia Konta Klient musi wypełnić formularz rejestracji zamieszczony w serwisie pod adresem: https://tb-polska.pl
 7. Prawidłowe przeprowadzenie procedury rejestracji w Sklepie zostaje potwierdzone przez Sprzedawcę w drodze mailowej poprzez przesłanie linka aktywacyjnego, którego użycie umożliwia następnie zalogowanie się w serwisie oraz rozpoczęcie korzystania ze Sklepu. Logowanie polega na wpisaniu we właściwe pola Loginu podanego w toku procedury rejestracji i ustalonego przez niego unikalnego Hasła.


 

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 

V. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu dokonania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://tb-polska.pl, dokonać wyboru towaru wraz z rozmiarem, kolorystyką, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
f) adresu dostawy.
 

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TB-POLSKA  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia w sklepie internetowym tb-polska.pl”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy Klient dokona płatności za zamówiony towar lub po wybraniu opcji :płatność za pobraniem COD – cash on delivery). Dostawa zamówionego przez Klienta towaru nastąpi na wskazany przez niego adres.
 5. Niedokonanie płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia spowoduje automatycznie jego anulowanie. O fakcie anulowania zamówienia Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy okazji rejestracji Konta.
 6. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego z elementów danego zamówienia.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 

VI. DOSTAWA.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy GLS
 3. Koszty dostawy wynoszą:

a) 17 zł przy przedpłacie na konto
b) 20 zł przy pobraniu.
 

 1. Klient ma możliwość dokonania odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego. 
 2. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.


 

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego 57 1020 2313 0000 3002 1088 6242.
  2. poprzez szybkie płatności Przelewy24
  3. gotówką  przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.


 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania przez niego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgadza się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów zwrotu rzeczy.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres info@tb-polska.pl lub TB-POLSKA, ul. Gruzełki 19, 42-600 Tarnowskie Góry.
 7. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

 1. TB-POLSKA  jako sprzedawca odpowiada wyłącznie wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. TB – POLSKA nie udziela gwarancji na sprzedane towary – gwarancja może być udzielona przez producenta i wówczas to on odpowiada za roszczenia z tego tytułu.
 3. Reklamacji można dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy lub w każdy inny dopuszczalny prawnie sposób.
 4. Sprzedawca ma prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jeżeli towar objęty reklamacją nosi ślady niewłaściwego używania lub towar zostanie zwrócony w stanie niekompletnym.
 5. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt TB-POLSKA dostarczyć rzecz wadliwą do jej siedziby w Tarnowskich Górach przy ul. Gruzełki 19. TB – Polska zwraca niezwłocznie koszt przesłania towaru pocztą lub kurierem. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz TB - POLSKA w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 6. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Sprzedawcy poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przy okazji rejestracji Konta.
 7. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Konsumenta prawa dochodzenia przysługujących mu roszczeń na drodze powództwa cywilnego.


 

IX. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY.

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: TB-POLSKA, ul. Gruzełki 19, 42-600 Tarnowskie Góry lub mailowo pod adres info@tb-polska.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu internetowego zdefiniowanego w Regulaminie jako Sklep, wynikającą zwłaszcza z dokonywania zalecanych przez Sprzedawcę zmian lub aktualizacji w systemie O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni poprzez zwyczajowy komunikat.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak transmisji lub błędy transmisji danych wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta i Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów odpowiedzialnych za pośredniczenie w dokonaniu płatności lub autoryzację płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych lub innych elektronicznych instrumentów płatniczych, za pomocą których Klient dokonuje płatności w Sklepie.
 7. Klient zobowiązuje się do realizacji zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Kolory produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, których fotografie znajdują się w serwisie mogą odbiegać od rzeczywistych, co nie jest traktowane jako niezgodność towaru z umową. Przy wyborze towaru Klient powinien kierować się przede wszystkim opisem katalogowym produktu.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w granicach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego - w stosunkach z podmiotami nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.
 10. Wszelkie postanowienia powyższego regulaminu, które są na podstawie obowiązującego prawa niedozwolone w stosunkach z Konsumentami należy interpretować w ten sposób, że są wiążące jedynie w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a podmiotami nie będącymi Konsumentami.


 

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

formularz ten Klient może wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

- Adresat: TB-Polska I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach  (42-600) przy ul. Gruzełki 19

- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………………………
- Data odbioru towaru:
…………………………………
- Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………
- Adres konsumenta
…………………………………………
- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………
- Data
……………………………


Przejdź do strony głównej
UWAGA
NIEKTÓRE PRZYBORY Z NASZEJ OFERTY TO WYROBY MEDYCZNE.
UŻYWAJ ICH ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU:

 • pomorskiealt
 • lubuskie
 •   wielkopolskie
 • dolnośląskie
 • opolskie
 • zachodnio-pomorskie
 • warmińsko-mazurskie
 • kujawsko-pomorskie
 • łódzkie
 • śląskie
 • małopolskie
 • świętokrzyskie
 • podlaskie
 • mazowieckie
 • podkarpackie
 • lubelskie
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ