Strona główna1 » Regulamin konkursu
Nasza oferta

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Zostań naszym Partnerem

szczegóły
32 382 06 90

Producenci
Ankieta

Który z produktów chciałbyś zobaczyć w promocji

 • Taśmy Thera Band
 • Piłki gimnastyczne
 • Przybory do masażu powięzi
 • Stacje treningowe

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pod nazwą

„KONKURS – Wygraj zestaw do ćwiczeń fitness”

 

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „KONKURS – Wygraj zestaw do ćwiczeń fitness” (dalej zwanego: „Konkursem”) TB-POLSKA Sp. z o. o.  z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600, przy ulicy Gruzełki 19, (dalej zwana: „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
  (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski (dalej zwana „Uczestnikiem”).
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 6. Nagroda przeznaczone dla laureatów Konkursu to  zestaw do ćwiczeń w postaci produktów:  gimstick, taśma do ćwiczeń Thera Band, dysk sensoryczny Togu, piłka Thera Band oraz materiały instruktażowe.
 7. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę jest ”) TB-POLSKA Sp. z o. o.  z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600, przy ulicy Gruzełki 19.

II.    ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.tb-polska.pl  oraz na firmowym Fanpagu.
 2. Konkurs będzie trwał w dniach 02.01.2020 r. - 15.01.2020 r.
 3. Wyniki Konkursu i lista Laureatów zawierająca nicki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.tb-polska.pl  w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu.

III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:
 1. wpisać dane teleadresowe (Imię i Nazwisko, e-mail),
 2. zaakceptować treść Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 1. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, portali społecznościowych Facebook, Twitter oraz komunikatora Messanger i polega na przekazywaniu informacji o Konkursie. Każde przekazanie informacji o konkursie nalicza punkty konkursowe. Największa zebrana liczba punktów wyznacza zwycięzcę Konkursu.
 2. Kliknięcia kwalifikowane to takie, które oprogramowanie rozpoznaje jako kliknięcia nowych osób; kliknięciem kwalifikowanym jest tylko takie, które nastąpiło gdziekolwiek na stronach internetowych Uwaga! Klikanie za pomocą komunikatorów, maili jak też odświeżanie ekranu głosowania nie są zdarzeniami, które system zakwalifikuje.
 3. Facebook, Twitter, Messenger i inne portale internetowe, za pośrednictwem których wiadomości będą przekazywane w żaden sposób nie są powiązane z konkursem. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
 6. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 7. Manipulowanie wynikami konkursu rozumiane jako oszukiwanie programu kwalifikującego kliknięcia będzie karane usunięciem uczestnika z konkursu bez ostrzeżenia.

IV. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Największa zebrana liczba punktów wyznacza zwycięzcę Konkursu w wyniku realizacji procedury opisanej w pkt. III/2 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt II/2 Regulaminu.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w pierwszym tygodniu po zakończeniu Konkursu drogą mailową oraz na stronie internetowej www.tb-polska.pl  i firmowym fanpagu.
 3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator jest uprawniony do przeznaczenia nagrody dla kolejnego laureata wyłonionego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Nagroda dla laureata wysłane zostaną pocztą elektroniczną pod adres wskazany przez laureata w formularzu teleadresowym. Nagrody zostaną wysłane nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zbierania danych adresowych.
 5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 7 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
 6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 7. Każdy Zwycięzca ma prawo tylko do jednej nagrody.

 V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane są przetwarzane w celu realizacji konkursu i ogłoszenia zwycięzców, na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz opublikowanie danych laureatów. Dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz odbioru nagród.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych oraz profilu w portalach społecznościowych Organizatora. Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe będą podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące szeroko pojęte usługi IT, oraz operatorzy pocztowi i kurierzy. Mają Państwo prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i ich przeniesienia.  Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VI.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie na adres mailowy pomoc@x-dream.pl
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia publikacji na stronie www.tb-polska.pl  na adres Organizatora: TB-POLSKA Sp. z o. o.  z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600, przy ulicy Gruzełki 19, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs wygraj zestaw do ćwiczeń fitness.  Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres (tylko w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej) i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni.
Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie (w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej) na adres podany przy zgłaszaniu reklamacji lub pocztą elektroniczną na adres, z którego została wysłana

Przejdź do strony głównej