1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 1 Regulaminu zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, w tym w szczególności w celach związanych z realizacją zamówienia i w zakresie niezbędnym do jego doręczenia mogą być udostępniane przez Administratora osobom trzecim świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe na podstawie odrębnych umów zawartych przez Sprzedawcę. 
2. Na podstawie odrębnego oświadczenia Klienta zawierającego zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub marketingowej przesyłanej przez Sprzedawcę, Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 1 Regulaminu może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne w celu wykonania tej usługi. 
3. Akceptując powyższy Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Przekazywanie przez Użytkownika Loginu lub Hasła do jego Konta osobom trzecim jest zabronione.
4. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych.
5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika w każdym czasie, jak również prawo do ich zmiany lub poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych przetwarzanych przez Administratora.
7. Sprzedawca ma prawo uzależnić zawarcie z Klientem umowy sprzedaży i świadczenie na jego rzecz oferowanych przez siebie usług od uprzedniego potwierdzenia przez Użytkownika dotyczących go danych osobowych, powierzonych w celu przetwarzania przy okazji rejestracji w Sklepie.
8. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji podanych przez Użytkownika danych osobowych, pod rygorem zablokowania Konta lub odstąpienia z winy Klienta od zawartej umowy sprzedaży,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy,
c) odmowy zawarcia umowy sprzedaży.
9. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem Sklep może zażądać przesłania do wglądu takich dokumentów jak: NIP, REGON, wpis do EDG lub KRS, nie starszych niż 3 miesiące od daty przedstawienia Sprzedawcy wskazanych przez niego dokumentów.
10. Klient wezwany przez Sprzedawcę do przesłania dokumentów wskazanych w pkt. 9, ma 7 dni roboczych na przesłanie ich oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii na adres siedziby Sprzedawcy oraz jednocześnie ich skanów na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11. Niewykonanie wezwania Sprzedawcy w terminie wskazanym w pkt.10 uprawnia go do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika. Odblokowanie Konta może nastąpić pod warunkiem przedstawienia dokumentów. Po upływie 6 miesięcy od dnia zablokowania Konta Użytkownika Sprzedawca jest uprawniony do jego usunięcia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany droga elektroniczną na adres e-mail podany przy okazji rejestracji w Sklepie.
12. Administrator danych osobowych jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klienta wyłącznie podmiotom, z którymi zawarł stosowne umowy lub upoważnionym do przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
13. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
14. Klient zobowiązuje się nie dostarczać na adres e-mail Sprzedawcy niezamówionych przez niego treści o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym, a także jakichkolwiek aplikacji lub treści o charakterze bezprawnym

TB Polska Sp. z o.o.

Gruzełki 19
42-600 Tarnowskie Góry

NIP: 645-23-03-392

Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS 0000158142
Kapitał zakładowy 50,000,00 PLN w całości opłacony

Nr konta:
PKO 10102023680000220205140894
NIP: 645-23-03-392
KRS: 0000158142 REGON: 278018906

 

Szybki kontakt

tel: +48 32 382 06 90
fax: +48 32 382 06 91

Szkolenia - Maciej Skarwecki
kursy@tb-polska.pl

Realizacja zamówień - Wioleta Skoczylas
zamowienia@tb-polska.pl

Internet, wyceny, obsługa Klienta - Łukasz Loskot
biuro@tb-polska.pl

Medi Mouse; Biacorpus
js@tb-polska.pl